تصادف
«دعوت به شنیدن داستان کوتاهی از سیمین دانشور.»