۱۲ شعرِ ایرانی
«شعرهایی از خسرو باقرپور، پیرایه یغمایی، محمد جلالی چیمه، اسماعیل خویی و...»