داستانِ گویا از ارنِست هِمینگوی
««یک روز انتظار» با ترجمه‌ی علی خزاعی‌فر در قصه‌های ما.»