آوازهای نوروزیِ تهران
«آوازهایی که بیانگر حال و هوای بازار و کسب و کار در روزهای قبل از نوروز است و شنیدن آن‌ها خالی از لطف نیست.»