آقای نویسنده تازه کار است!
«داستانی از بهرام صادقی را بشنوید.»