شعرهایی از چهار شاعر
«شعری از علی باباچاهی، م. موید، بهزاد خواجات، و هرمز علی‌پور.»