فراخوان جایزه‌ی جلال ‌آل‌احمد
دعوت از همه‌ی نویسندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و ناشران برای ارسال آثار خود در گروه‌های چهارگانه.