ادبیات به مثابه تن بیمار
چند کلمه در باب آرامش با دیازپام ادبیات.