به نام کتاب و به کام مخاطب
یک روز گشت‌وگذار در باغ کتاب تهران.