کتاب‌های صوتی؛ هنوز نه
حسین سناپور: ترجیح می‌دهم کتاب‌هایم به کتاب صوتی تبدیل نشوند.