فراخوان نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت
اولویت با آثار منتشر شده در پنج سال اخیر است.