هفت شب دعوتید به رادیو با مهدی اخوان ثالث
روایت ماجراهای زندگی ادبی و عقاید شعری مهدی اخوان‌ثالث در «کتاب شب» رادیو.