گرفتار ترجمه‌های بد شده‌ایم
ارسلان فصیحی: بسیاری از مترجمان زبان معیار و ادبی فارسی را بلد نیستند و این موضوع اظهر من الشمس است.