کتابخانه جایی است که فهمیدم تو بخشی از منی
شاید گاهی هم لازم باشد بپرسیم چرا در عصر اینترنت هنوز باید به کتابخانه رفت؟