ناصر تقوایی؛ مردی برای تمام فصول
محمود دولت‌آبادی: شاید جرم تقوایی هم همین بود که دانش داستان‌پردازی در سینما را بلد بود، به نحوی که کنار نشانده شد.