رفتاری بیمارگونه در عرصه‌ی ترجمه
واکنش محمود حدادی به دستبرد به ترجمه‌ی دیگران.