نمی‌توان به زور از مردم خواست تا کتابی را بخوانند
هوشنگ مرادی کرمانی: فقط نویسندگان هستند که می‌توانند زندگی هر کسی را در قالب رمان یا داستان‌های شیرین برای مردم بیان کنند.