معلوم نیست ورود بیضایی و ساعدی به ادبیات کودک درست بوده باشد
چرا فکر می‌کنید فردی که در خلق آثار ادبی بزرگسال موفق بوده؛ می‌تواند در حوزه‌ی کودک هم موفق باشد؟!