ملتفتم پس هستم!
انتشار شماره‌ی سوم «فصلنامه‌ی سراسری هنر، ادب و گردش تزرو» با رویکرد «ایماژ، تصویر، تصور» در تابستان ۹۶.