هفت‌سینِ کاربردی رسید!
«پوریا عالمی: امروز آموزشِ انداختن سفره‌ی هفت‌سین می‌دهیم تا بدانید که به چندین هنر کاربردی نیز آراسته‌ایم.»