دو کتاب برای کودکان
«انتشارِ «داستان چرخ» نوشته‌ی محمد شمس لنگرودی و «قصه‌ی پاییز و نهالِ هلو» اثر حافظ موسوی.»