داستان صوتیِ «کمی بهار»
«خوانش رمانی از شهرنوش پارسی‌پور با صدای نویسنده.»