ویژه‌نامه‌ی شعرِ نروژ
«تاریخ شعر نروژ از آغاز تا اکنون و شعرهایی از سیسیل لووید تا پل هلگه هاوگن.»