«روایتِ تهران»
«رونمایی از این کتاب با موضوعِ فضاهای عمومی شهرِ تهران از نگاهِ نویسندگانِ برجسته‌ی ادبی در ۲۴ اسفند ماه.»