سنگ محک کنراد
ژوزف کنراد و رمان مدرن به مناسبت تجدید انتشار آثاری از او.