چیست آنچه می‌نامیم معرفی کتاب؟
هشت توصیه در معرفی و نقد کتاب.