فراخوان هفتمین دوره‌ی جایز‌ی ادبی هفت اقلیم
نویسندگان و ناشران تا بیست و پنجم تیرماه فرصت دارند.