ما در کجای صنعت نشر و ویرایش ایستاده‌ایم
انتشار شماره‌ی ۱۶ فصلنامه‌ی ترجمه.