بهرام: ستاره‌ درشت، دور، کم سو
درباره‌ی «کتاب بهرام اردبیلی» که در هیئتی نو، این بار در نشر رشدیه منتشر شده.