ممنوع در داستان ایرانی، غیرممنوع در ترجمه
قباد آذرآیین: سیاست‌های دوگانه درباره‌ی استفاده از واژه‌ها در کتاب‌های داخلی و خارجی باید برداشته شود.