سیاست‌گریزی در عصر سیاست‌زدگی
نگاهی به مفهوم امر سیاسی به منزله‌ی دالِ مرکزیِ رمان «تو به اصفهان بازخواهی گشت».