مردم دقت نمی‌کنند کتاب با ترجمه‌ی چه کسی است!
اصغر نوری: برخی ناشران از اطلاعات کم مخاطبان سواستفاده می‌کنند و نسخه جعلی از کتاب و یا رونویسی از ترجمه‌ی قبلی آن را با همان طرح جلد می­‌فروشند.