فراخوان نمایشگاه کتاب فرانکفورت
تشکل‌های نشر، ناشران و آژانس‌های ادبی برای حضور در شصت‌ونهمین دوره فراخوانده شدند.