هیچ کشوری نمی‌تواند سانسور را مدون کند
انتقاد عبداله کوثری از وضعیت صنفی مترجمان ایرانی.