آیا داستان کوتاه رو به زوال است؟
استفن کینگ، نویسنده‌ی آمریکایی، در این متن از وضعیت این سال‌های داستان کوتاه در آمریکا می‌گوید.