همه‌خوانی «دو گربه روی دیوار» از «صمد بهرنگی»
طنز شیرینِ او و به کارگیری جمله‌های کوتاه و فضاسازی‌های به شدت تصویری‌اش می‌تواند مورد توجه خواننده قرار گیرد در خوانشِ این قصه.