بیشتر نشر ما در ایران تبدیل به یک بیزینس شده
انتقاد غفارزادگان از «باب‌روزنویسان».