هیاهوهای شماره صفرم یک روزنامه
گزارشی تند از مافیا، اواخر جنگ جهانی دوم و ایتالیای 1992 در هفتمین و آخرین رمان اومبرتو اکو.