تولستوی: تدوین رستگاری
به مناسبت تجدید انتشار «وزن چیزها، فلسفه و زندگی خوب».