«ترویج فرهنگ مطالعه» یعنی چه؟
مطالعه فی‌نفسه مشکلی را حل نمی‌کند.