آفرینشِ بحران در داستان
درباره‌ی هوشنگ گلشیری به بهانه‌ی سالمرگش.