جایزه‌ی شعر احمد شاملو
فراخوان سومین دوره‌ برای شاعران و ناشران.