سوغات اصفهان
روایت خواندنی علی خدایی از ماجراهای عادله دواچی در هتل جهان.