نه به رمان
چرا داستان کوتاه اقبال کمتری نسبت به رمان دارد؟