14 حقیقت ناگفته درباره‌ی گابو
مارکز: با مردان مشهور و قدرتمند زیادی دوستم اما نمی‌گویم.