غرفه‌های برتر سی‌اُمین نمایشگاه کتاب
انتشارات سفیر اردهال و ققنوس به عنوان غرفه‌ی برتر معرفی شد.