دخترها عادت بدی داشتند به سفر کردن
درباره‌ی «تو به اصفهان بازخواهی گشت» نوشته‌ی مصطفی انصافی.