تعطیلی غرفه‌های نمایشگاه کتاب
۲۴ مورد ارائه و فروش کتاب‌های سایر ناشران و ۷ مورد فروش کتاب‌های فاقد مجوز از تخلفات نمایشگاه سی‌ام است.