جایزه‌هایی که برای مردم ناآشناست
ناشران معتقدند مخاطبان جدی کتاب سراغ جوایز ادبی می‌روند و این جوایز در میان مردم عادی شناخته‌ شده‌ نیستند.