جای خالی کلنل
با محمود دولت‌آبادی به انگیزه‌ی حضور کتاب «این گفت و سخن‌ها» در نمایشگاه کتاب تهران.